Schenken en Nalaten (ANBI)

Psoriasispatiënten Nederland is een ANBI. Dit betekent dat de Belastingdienst ons heeft goedgekeurd als Algemeen Nut Beogende Instelling. Doordat de PN het ANBI-keurmerk heeft, zijn giften aan de PN in veel gevallen aftrekbaar. De belastingdienst geeft hierover meer informatie.

Als vereniging met ANBI-status zijn we door de belastingdienst verplicht om de volgende gegevens hier te publiceren:

Naam van onze organisatie: Psoriasispatiënten Nederland (PN)
Fiscaal nummer: RSIN  – 0054.27.290.
Contactgegevens: Diepenhorstlaan 2-H 2288 EW Rijswijk
Telefoonnummer secretariaat: 070-3836443

Doelstelling: De Psoriasispatiënten Nederland (PN) behartigt de belangen van mensen met psoriasis. De PN probeert dit doel na te streven door:

 • het bevorderen van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van psoriasis
 • het stimuleren van de ontwikkeling van kennis en behandelingsmethoden
 • het bevorderen van goed begrip tussen patiënten en behandelend arts
 • het bevorderen van goede contacten tussen de leden onderling (lotgenotencontact) en het bevorderen van integratie van de leden in de samenleving
 • het verzamelen van informatie over de huidaandoening en het verstrekken van informatie daarover aan leden en overige belangstellenden
 • deskundigen voorlichting te laten geven over zowel medische als psychische en sociale aspecten van de huidaandoening
 • samen te werken met organisaties en instellingen die hetzelfde doel nastreven
 • gebruik te maken van andere wettige middelen die het doel van de vereniging kunnen dienen.


Beleidsplan: klik hier voor de PDF van het beleidsplan (de uitgebreide versie kunt u bij het secretariaat opvragen).  


Het voorlopige bestuur van Psoriasispatiënten Nederland bestaat uit leden van de voormalige verenigingen PVN, PF en VP:

Vicevoorzitter: Mr. J.F.H. Hulshuizen
Secretaris: de heer Peter van Dam
Penningmeester: de heer Peter van Dam
Bestuurslid: de heer René Asbreuk
Bestuurslid: mevrouw IJmtje Duursma
Bestuurslid: de heer Jim van der Zon 

Beloningsbeleid:
De personele bezetting van het secretariaat bestaat uit 1.1 fte. De beloning is volgens de cao “Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening”. De loonschaal is schaal 7. Bestuursleden en de Manager Relatiebeheer kunnen aanspraak maken op vergoeding van reiskosten voor het bijwonen van de vastgestelde AB-vergaderingen en de vergaderingen van de Verenigingsraad, alsmede overige door de PN georganiseerde (afdelings)bijeenkomsten.

 • eigen vervoer per kilometer  € 0,19
 • vrijwilligersvergoeding per kilometer  € 0,10 (met een maximum van € 1.500,00 per jaar)
 • openbaar vervoer (onder overlegging van het vervoersbewijs) werkelijke kosten
 • parkeerkosten (onder overlegging van het parkeerbewijs) werkelijke kosten
 • telefoon-, fax- en portokosten: vergoeding per jaar € 25,00 (indien hogere kosten worden gemaakt, dient dit door overlegging van bewijsstukken aangetoond te worden.)


Jaarverslagen:

en financieel overzicht 2017