Doelstelling

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Psoriasis

  1. De stichting heeft ten doel
    1. Het bevorderen, initiëren en doen uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van psoriasis en daaraan en daarmee gerelateerde aandoeningen. 
    2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezelijken door:
    1. Fondsenwerving, subsidies, giften of het anderszins genereren van inkomsten. 
    2. Het aangaan en onderhouden van relaties en samenwerkingsverbanden met leidende instellingen en opinieleiders op het gebied van Psoriasis. 

 

Afdrukken E-mailadres